202004070117488d8.jpg 宿 20200303-0324_2310-2331日目_ジャイプル Jaipur004